ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...