ซื้อวัสดุการเกษตร (ทรายขี้เป็ด) ตามโครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...