ซื้อวัสดุการเกษตร (กระสอบ) ตามโครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 1

Read more...