ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน ถึง 15 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 3

Read more...