ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการกประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนช่วงอายุต่ำกว่า ๒ ปีบริบูรณ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ตามโครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 2

Read more...