ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ จำนวน 91 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

อ่านประกาศ