ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทสบาลตำบลน้ำโจ้ โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 6

อ่านประกาศ