ซื้อวัตถุดิบเพื่อใชในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒน์นาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ตั้งแต่่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...