ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องกระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

อ่านประกาศ