จ้าง้เหมาบริการรถตู้โดยสารตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัย (กิจกรรมผู้เรียน) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...