จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนายหวัน มหาพรม – บ้านนายเล็ก ดวงน่าน บ้านฮ่องห้า หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...