จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนายยุทธพงษ์ สายตุ่นแก้ว บ้านแม่ปุง หมู่ที่ 7 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 2

Read more...