จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านแม่ปุง หมู่ที่ 7 ( บ้านนายพลวง มหาพรม – บ้านนายมูล อินบ้านแฝก ) ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...