จ้างโครงการก่อสร้างทางเข้าซอย คสล. บ้านต๋อ หมู่ที่ 3 จำนวน 6 จุด ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 5

อ่านประกาศ