จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านทองสุข มหาพรหม – บ้านนางฉวีวรรณ สายเทพ บ้านแม่ปุง หมู่ที่ 7 ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...