จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านต๋อแก้วพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ (ซอยบ้านนายสายัญ กันภัย – หนองจ๋ามปี๋) ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 1

Read more...