จ้างเหมา บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒน์เด็กเล็กฯ และโรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 4

Read more...