จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ของกองช่างเทศบาลตำบลน้่ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...