จ้างเหมาบุคคลเพื่อประกอบอาหาร สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 10

อ่านประกาศ