จ้างเหมาบุคคลเพื่อประกอบอาหารสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 8

อ่านประกาศ