จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบรวมอะไหล่ ภายในกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 1

Read more...