จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานด้านงานธุรการและงานบริหารทั่วไปกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...