จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานลงทะเบียนคุมผู้ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย,ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ,ค่าธรรมเนียมสะสมอาหาร,ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตลาดเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 1

Read more...