จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร จำนวน 5 คัน ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 5

อ่านประกาศ