จ้างเหมาบริการรถตู้รับ – ส่ง นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้ และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ตามโครงการ สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 4

Read more...