จ้างเหมาบริการรถตู้รับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้ และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ตามโครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 4

Read more...