จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีและปฏิบัติงานอื่นๆ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...