จ้างเหมาทำแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย จำนวน ๕๐๐ เล่ม ของกองคลังเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...