จ้างเหมาทำเอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 1

อ่านประกาศ