จ้างเหมาทำเอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 2

อ่านประกาศ