จ้างเหมาทำป้ายห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 3

Read more...