จ้างเหมาทำป้ายห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 2

Read more...