จ้างเหมาทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศที่อยู่ในความดูแลของสำนักปลัด เทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 2

Read more...