จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...