จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแบบอัดกาว แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๔ ของกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...