จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลเบื้องต้นในเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...