จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...