จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเชิญชวนไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกเทศบาลตำบลน้ำโจ้ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 1

Read more...