จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 12 ป้าย ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 1

Read more...