จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกเทศบาลตำบลน้ำโจ้ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 2

Read more...