จ้างเหมาจัดทำตรายางประทับบัตรเลือกตั้ง ในการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกเทศบาาลตำบลน้ำโจ้ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...