จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ แบบรวมอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๒-๐๐๓๙ จำนวน ๑ เครื่อง ของกองคลังเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...