จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง ของกองคลังเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 1

Read more...