จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง ของกองคลังเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...