จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเกลี่ยเรียบพร้อมวางท่อ คสล. ห้วยร่องเคาะ บ้านฮ่องห้า หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...