จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง ของกองช่างเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 3

Read more...