การอบรมการทำฮอร์โมนไข่และสารไล่แมลง

0 4
การปฏิบัติงานของนายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้และรองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
เวลา 09.00 น. พบปะผู้ร่วมในการอบรมเกษตรเกี่ยวกับสารชีวภัณฑ์ ผู้รับการอบรมประมาณ 20 คน ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลน้ำโจ้
เวลา 09.30 น. ไปพบปะชาวบ้านในการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ในพื้นที่ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จำนวน 10 หมู่บ้าน