การประชุม ชี้แจง และประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม

0 13

การประชุม ชี้แจง และประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่จัดระบบน้ำเพื่อการเกษตร สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่2 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์