การประชุมสภาเทศบาล

0 0

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยนายสมบัติ สายยศ ประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง