การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้

0 6

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีนายสมบัติ สายยศ ประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง