การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1

0 14

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ คือ ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ให้ทันท่วงทีต่อไป