การประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

0 12

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญคือ ญัตติร่างเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลน้ำโจ้วาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบในญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลน้ำโจ้วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการจำนวนงบประมาณทั้งสิ้น 68,000,000 บาท